بایگانی ماهانه: اکتبر 2019

تغییر

به این فکر کردید که چه جورهای دیگه ای میشه زندگی کرد؟ چه شکل های دیگه ای میشه بود؟ چه شکلی پوشید؟ چه شکلی گشت؟ چه شکلی کار کرد؟ کجا زندگی کرد؟ چی خورد؟ دقت کردید که از یه سنی به بعد؛ گزینه هامون در تمام موارد بالا محدود میشه به چیزهایی که دیگه بهشون […]